menu n 6 degrando n°1 n 6 degrando n°1 degrando n°2 degrando n°3 degrando n°4 degrando n°5 sonni tranquilli  
 
 
   
 
gioco da ragazzi
gioco da ragazzi
gioco da ragazzi
gioco da ragazzi
 
degrando n°1 part.1
degrando n°1 part.2
degrando n°1 part.3
degrando n°1 part.4
degrando n°1 part.5
 
degrando n°2 part.1
degrando n°2 part.2
degrando n°2 part.3
degrando n°2 part.4
degrando n°3 part. 1
degrando n°3 part.2
degrando n°3 part.3
degrando n°3 part.4
degrando n°4 part. 1
degrando n°4 part. 2
degrando n°4 part. 3
degrando n°4 part. 4
degrando n°5 part. 1
degrando n°5 part. 2
degrando n°5 part. 3
degrando n°5 part. 4
sonni tranquilli part. 1
sonni tranquilli part. 2
sonni tranquilli part. 3
sonni tranquilli part. 4
   
 
   
       
                     
Senza titolo n°9 // Untitled n°9 //2011
 

Senza titolo n°8 // Untitled n°8 //2011
Senza titolo n°7 // Untitled n°7 // 2011
 
Senza titolo n°6// Untitled n°6 // 2011
Gioco da ragazzi //Child's play // (mm 400 x mm 300 x mm 70) 2010
 

Senza titolo n°1 // Untitled n°1// (mm 100 x mm 150 x mm 250) 2009

Senza titolo n°2// Untitled n°2 // (mm 100 x mm 50 x mm 300) 2009

 
Senza titolo n°3 // Untitled n°3 // (mm 250 x mm 150 x mm 100) 2009
 
Senza titolo n°4 // Untitled n°4 // (mm 250 x mm 150 x mm 100) 2009
Senza titolo n°5// Untitled n°5 // (mm 250 x mm 100 x mm 150) 2010
Sonni tranquilli // Sweet dreams // (mm 250 x mm 150 x mm 100) 2010
Assembler //assembler // (dim. variabili) 2009
 
links contact bio home